Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Innowacja pedagogiczna

Z książką za pan brat

Program edukacji czytelniczej

Opis zasad innowacji

Program ma ułatwić dziecku wyrażanie przeżyć, emocji i doświadczeń życiowych nabytych w czasie słuchania wierszy, opowiadań, bajek i baśni. Ma także przybliżyć dziecku książkę, nauczyć szacunku i dbałości o nią, nauczyć obcowania z książką, aby w przyszłości czytanie stało się przyjemnością. Prezentowany program jest pomocą w kształtowaniu człowieka, który odkryje radość z czytania, a zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzysta w przyszłości w dalszej edukacji. Czytanie, słuchanie i zabawy z książką mają bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, rozwija nie tylko sferę poznawczo  intelektualną ,ale wzbogaca również wartości moralno  społeczne. Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Przy wyborze książki dla dziecka, by spełniała właściwą rolę, powinniśmy zwracać uwagę na to, jakim językiem jest napisana, czy jej treść jest wartościowa wychowawczo, jakie ma walory estetyczne ilustracja , ponieważ dla dziecka młodszego bardziej przemawiają obrazki niż tekst. Ilustracje powinno oglądać się wspólnie z dzieckiem, zadawać pytania, rozmawiać o treści. Pragniemy, aby kontakt z książką dla dziecka był przygodą, która rozwija jego wyobraźnię. Innowacja oparta jest na programie Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej wydanym przez Wydawnictwo MAC.

Cele ogólne:

- poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności,

- umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką,

- wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy,

-odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem, rekwizytami,

- wzmacnianie własnej wartości, siebie i innych,

- uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania.

Cele szczegółowe:

-kształtowanie pozytywnego stosunku do książki ,

-kształtowanie nawyku dbałości i poszanowania książek ,

-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych i uwrażliwienie na krzywdę ludzką ,

-pokazanie różnych postaw bohaterów, próby ich oceny , odróżnianie dobra od zła ,

-doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról do inscenizacji ,

- rozbudzanie zainteresowania literaturą.

Metody i formy pracy:

-praca z książką ? oglądanie obrazków ,

- praca z tekstem literackim ? głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez nauczyciela,

-interpretacja tekstów literackich ? recytacja wierszy,

- zabawa w teatr ? małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów,

-zajęcia biblioteczne w Gminnej Bibliotece we Władysławowie,

-stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów

-wykorzystanie poznanych utworów podczas organizowania imprez przedszkolnych,

-włączanie rodziców do czynnego udziału w realizacji innowacji.

Przewidywane efekty:

Dziecko:

-rozwinie kompetencje językowe, umiejętności myślenia, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych,

-poszerzy zasób słownictwa,

-rozbudzi motywację do samodzielnego sięgania po książki,

-rozwinie zainteresowania czytelnicze,

-nawiąże bliższe kontakty z rodzicem,

-będzie brało udział w zajęciach, uroczystościach, imprezach, zabawach z rodzicami, wycieczkach tematycznie związanych z edukacją czytelniczą.

Przedszkole:

-poszerzy ofertę placówki,

- zbuduje pozytywny wizerunek przedszkola jako placówki podejmującej działania innowacyjne.

Nauczyciel:

-rozwinie i wzmocni kontakty z rodzicami poprzez podejmowanie działań z ich aktywnym udziałem podczas realizacji innowacji,

-wzbogaci własny warsztat pracy o cenne metody i formy pracy z dziećmi aktywizujące ich w działaniach czytelniczych, a także angażujące dzieci do współpracy i wspólnych zabaw, organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych,

-własną postawą i zaangażowaniem przedstawi założenia edukacji czytelniczej.

Rodzice:

-włączą się w proces edukacji językowej dziecka,

-zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające w ciekawy i zabawowy sposób rozwijać kompetencje poznawcze dziecka.

Ewaluacja:

Ewaluacja będzie miała na celu ocenę funkcjonowania programu w codziennej praktyce edukacyjnej. Nauczycielki przygotują pisemną notatkę z realizacji innowacji w poszczególnych grupach. Źródłem pozyskiwania informacji na temat programu innowacyjnego będą również rodzice oraz ich dzieci. Rodzice zostaną zbadani ankietami, które pokażą efekty naszych działań.

W odniesieniu do dzieci oceny podjętych działań dokonamy poprzez:

-obserwacje dzieci podczas prowadzonych zajęć,

-ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć w formie zabawy,

-przedstawienia dzieci z wszystkich grup wiekowych,

-analiza wytworów dziecięcych ;organizowanie wystaw prac plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą,

-udział w konkursach plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą.

Wyniki ewaluacji zostaną opracowane przez autorów innowacji pedagogicznej przy współpracy z nauczycielkami wszystkich grup wiekowych, posłużą one do sporządzenia sprawozdania, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów. Mamy nadzieję, iż program ten pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami literatury, dzieci polubią czytanie książek, które sprawi im wiele radości i przyjemności.

Czas trwania innowacji: w okresie od kwietnia 2017r. do kwietnia 2018r.

Koszty innowacji i źródła finansowania: zasoby własne, wsparcie rodziców.

Osoby przedstawiające innowację: Ewelina Arent, Małgorzata Radecka

Kopciuszek

Dzieci z grupy Pszczółki wraz z wychowawczynią p. E. Sadyś w ramach innowacji pedagogicznej przygotowały muzyczną wersję Kopciuszka. Za pomocą ruchu, mimiki i rekwizytów oddały cały urok tej znanej bajki. Przedstawienie obejrzeli rodzice, przedszkolacy, a następnie dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół we Władysławowie wraz z paniami dyrektor p. U. Maciejewską i p. A. Płoszaj. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, dzieci zdobyły gromkie brawa  i wiele pochwał.

 

Akcje ogólnopolskie


bip

Copyright 2010 by Przedszkole Gminne we Władysławowie - Powered by Joomla
wykonanie:
www.pawelgojny.pl,
administrator strony: Ewelina Arent
Joomla Template by TemplateJoomla.com