Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Kącik dla rodziców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ? RODO

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

 1. Administratorami danych będzie Przedszkole Gminne we Władysławowie , ul. Kaliska 17A 62-710 Władysławów oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych
  i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.
 1. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

 

 1. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) ? na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedszkole Gminne we Władysławowie , ul. Kaliska 17A 62-710 Władysławów, oraz nasi Zaufani Partnerzy, prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane
  i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

a)      wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

b)      poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

c)      przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 1. Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa
i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie ? do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 1. Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole Gminne we Władysławowie , ul. Kaliska 17A 62-710 Władysławów lub pocztą elektroniczną, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

STATUT

Przedszkola Gminnego we Władysławowie

 

 

Podstawa prawna:  art.102, art.108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

( Dz. U. z 2016 r. poz.59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. p. 649)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Gminne we Władysławowie i jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
 2. Przedszkole stanowi odrębny budynek mieszczący się przy ul. Kaliskiej 17A we Władysławowie
 3. Przedszkole posiada podłużną pieczęć urzędową zawierającą nazwę placówki:

PRZEDSZKOLE GMINNE

we Władysławowie

ul. Kaliska 17A

62-710 Władysławów

NIP  668-14-34-925

REGON  000996867

tel. 063/278-80-42

 1. Dane kontaktowe przedszkola:

tel. (63) 278 80 42

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www: www.przedszkole.wladyslawow.pl

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Władysławów, z siedzibą we Władysławowie, ul. Rynek 43.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

§ 2

1.   Przedszkole jest jednostka budżetową.

2.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne

przepisy.

3.    Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w

odrębnych przepisach.

5.    Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka  do przedszkola określa ustawa.

Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do

przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

6.    W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą

być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

7.    Dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia określa regulamin rekrutacji dzieci

do przedszkola.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania ? uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

1)      prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,

2)      objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

3)      udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

4)      wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

5)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

6)      umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

 1. Do zadań przedszkola należy:

1)    wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)    tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)    wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)    zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)    wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)    wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)    tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)    przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)    tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć ? zgodnie z potrzebami ? umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego ? kaszubskiego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 4

1. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i   indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1)   właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy

dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci,

2)   umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej,

3)   organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)   organizację zajęć dodatkowych,

5)   organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających

pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych,

6)   stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych , warsztatów, prelekcji,

konsultacji,

7)   prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju

dzieci.

§ 5

1.  Sposób  realizacji zadań przedszkola uwzględnia również:

1)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

2)  wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w

szkole,

3   rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 6

1. Świadczenia udzielane w przedszkolu- w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego -obejmują organizacje i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1)  działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka,

zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza

nim,

2)  działania korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie

dojrzałości szkolnej,

3)   działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz

środowiskowych konkursach i imprezach artystycznych oraz okolicznościowych,

4)   działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych i innowacji

pedagogicznych, poszerzających podstawę programową,

5)  gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, rozwijające

zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy

rozwój emocjonalny i społeczny.

2.  Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa się w rocznym

planie pracy przedszkola.

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 7

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach  określonych w przepisach odrębnych.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

1)    z niepełnosprawności,

2)    z niedostosowania społecznego,

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)    z zaburzeń zachowania i emocji,

5)    ze szczególnych uzdolnień,

6)    ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7)    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8)    z choroby przewlekłej,

9)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) z niepowodzeń edukacyjnych,

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)    rodziców dziecka,

2)    dyrektora przedszkola,

3)    nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

4)    poradni,

5)    pracownika socjalnego,

6)    asystenta rodziny,

7)    kuratora sądowego,

8)    organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest

dobrowolne i nieodpłatne.

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z

dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także  w

formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3)      zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4)      zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

5)      porad i konsultacji.

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w

przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we

współpracy z:

1)      rodzicami dzieci,

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

11. Dyrektor przedszkola uzgadnia z rodzicami dzieci i nauczycielami warunki

współpracy, polegające na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku.

12. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej

poradni z wnioskiem o przeprowadzenie  diagnozy problemu dziecka w celu

wskazania sposobu rozwiązania tego  problemu.

13.  Wniosek zawiera informacje o :

1)    rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych dziecka oraz jego potencjale rozwojowym

2)    występujących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub szczególnych uzdolnieniach,

3)    działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,

4)    wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

14. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie

realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

polegającej na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu

poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla

dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby

uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w

funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i  pełnym uczestnictwem w

życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

18. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w

przedszkolu należy w szczególności:

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

2)    określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,

3)    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

4)    podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5)    współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym im funkcjonowanie  i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ? obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem ? jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.
 3. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno--pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynowanie udzielania pomocy dzieciom w przedszkolu.
 4. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i ? w zależności od potrzeb ? z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 5. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
 6. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieciom i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

2)    podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

3)    współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ? obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 3. W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w określonych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

29. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora przedszkola zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno -kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieciom, we współpracy z rodzicami dzieci,

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 8

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest alternatywą dla indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, organizowanego na podstawie odrębnych przepisów i powinna być organizowana dla tych dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 3. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. Natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką są zobowiązani do podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 4. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane:

1)    wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz

2)    indywidualnie z dzieckiem.

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w tej formie wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika taka potrzeba. Poradnia wyda taką opinię na wniosek rodziców. Jednak w związku z ubieganiem się o jej wydanie rodzice powinni do wniosku dołączyć się dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności dokumentację określającą:

a)    trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,

b)    w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia ? także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym,

c)    w przypadku dziecka już uczęszczającego do przedszkola ? także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, o jego funkcjonowaniu w przedszkolu.

 1. Organizacja pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki otwiera potrzebę współdziałania z poradnią, która przed wydaniem opinii - we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami ? musi przeprowadzić analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Opinia zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a ponadto wskazuje:

1)    zakres, w jakim dziecko nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym,

2)    okres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką , nie dłuższy jednak niż rok szkolny,

3)    działanie, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

 1. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form pracy do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 2. Na wniosek rodziców dziecka, z uwzględnieniem wymaganej opinii, dyrektor przedszkola ustala  tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.

10. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

11. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

 

Rozdział 5

Opieka nad dziećmi

§ 9

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w przedszkolu odbywa się poprzez:

1)   poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie

przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego

poruszania się po drogach publicznych,

2)   wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą

i kulturą zachowania na co dzień,

3)   poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie

postaw proekologicznych wobec środowiska, w który żyjemy,

4)   wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu,

§ 10

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym w/w zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1)     informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2)     okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

3)     współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci ?bezpiecznych? zachowań.

 1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 4. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i nauczyciela lub dyrektora.

§ 11

1. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola stosuje się następujące zasady:

1)   rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek

osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola,

2)   rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkola

przygotować w szatni do  pobytu w przedszkolu i oddać pod opiekę

nauczycielowi,

3)   rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka w godzinach ustalonych w

podpisanych z przedszkolem deklaracjach  w sprawie korzystania z wychowania

przedszkolnego,

4)   pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo

dziecka pozostawionego poza terenem przedszkola, tj. przed budynkiem, w

ogrodzie, czy  w szatni,

5)   Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1)   nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi ( silny katar i kaszel, bóle

brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy),

2)   w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel kontaktuje się z

rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola,

3)   powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z

przedszkola,

4)   stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do przedszkola nie może zagrażać

bezpieczeństwu fizycznemu innych dzieci i osób przebywających w jego

otoczeniu.

§ 12

 1. Przy odbieraniu dzieci z przedszkola stosuje się następujące zasady:

1)     rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych w podpisanych z przedszkolem deklaracjach w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego,

2)      dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo,

3)      rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z przedszkola,

4)      druki upoważnień  dostępne są u nauczycielki danej grupy,

5)      upoważnienie może być przez rodzica zmienione lub odwołane w każdym czasie,

6)       w przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, której mowa w pkt. 3, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości,

7)      dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym,

8)      w przypadku zamiaru odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o tym nauczyciela,

9)      nauczyciel lub przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu,

10)   W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

§ 13

1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym

czasie, nauczyciel zobowiązany jest poinformować nauczyciela,

2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1, nie ma charakteru

sporadycznego przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z

powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i

nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym

czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka,

2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny

oczekuje z dzieckiem na rodziców lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka,

3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą

się po dziecko nauczyciel powiadamia policję.

 1. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub osobie upoważnionej będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z przedszkola, jeśli dni/godziny odbioru są inne niż w tym orzeczeniu.

 

§ 14

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez:

1)        umieszczenie planów ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu,

2)        przeprowadzanie prac remontowych i naprawczych w pomieszczeniach przedszkola podczas nieobecności dzieci w tych pomieszczeniach,

3)        zapewnienie opieki podczas prowadzonych zajęć przez przedszkole,

4)        zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli podczas organizowania wycieczek i wyjść poza teren przedszkola oraz niedopuszczania do organizowania wycieczek podczas burz, gołoledzi i śnieżyc,

5)        oczyszczanie w okresie zimowym przejść  i schodów znajdujących się na terenie przedszkola ze śniegu i lodu,

6)        utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w pełnej sprawności technicznej,

7)        utrzymanie czystości w kuchni  i jej wyposażenia we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,

8)        wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach prowadzonych z dziećmi, a w razie potrzeby również w czasie zajęć,

9)        zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola temperatury, co najmniej 180 C,

10)    zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz umożliwienie udzielenia pierwszej pomocy.

2. Dyrektor w drodze rozporządzenia określi procedurę dotyczącą bezpieczeństwa

obowiązująca w przedszkolu.

Rozdział 6

Organy przedszkola

§ 15

Organami przedszkola są:

1)    dyrektor,

2)    rada pedagogiczna,

3)    rada rodziców.

§ 16

1.  Dyrektor przedszkola:

 

1)      kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)      sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

6)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)      dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego,

8)      współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)      po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

10)  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

11)  nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu  nauczyciela kontraktowego,

12)   dokonuje w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego statutu,

13)  stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

14)  organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola,

15)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

16)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

17)   rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

18)   podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

19)   przedstawia do zaopiniowania projekt planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

20)   wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z przepisami prawa uchwał rady pedagogicznej. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

21)   przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola,

22)   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,

23)   powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka  o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

24)   ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych  z posiadaną dokumentacją.

2.  Dyrektor:

1)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz

radą rodziców,

2)  jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

3)  stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom

przedszkola,

4)  przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

5)  inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w

zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu

nowatorstwa pedagogicznego.

§ 17

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem

placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki,

wychowania i kształcenia. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy

nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez radę

rodziców,

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

4)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy

wychowanków przedszkola,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w

tym sprawowanego nad przedszkolem, przez organ sprawujący

nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i

innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

4. Rada pedagogiczna również:

1)  uchwala regulamin swojej działalności,

2)  przygotowuje projekt statutu lub jego zmian,

3)  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

dyrektora.

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

6. Tryb podejmowania uchwałą odbywa się w drodze głosowania jawnego lub

tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do

nieujawniania spraw omawianych na zebraniach, które mogą naruszyć

dobro osobiste dzieci lub ich rodziców oraz nauczycieli i innych

pracowników przedszkola.

§ 18

1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu

rodziców wychowanków przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców

wychowanków danego oddziału:

1) w wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic,

2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

szkolnym.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w

szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, szczegółowy

tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej,

organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

lub wychowania przedszkola,

2) opiniowanie projektu planu finansowego,

3) przedstawienie swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego

nauczyciela za okres stażu.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

§ 19

1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w

granicach swoich kompetencji.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą

wymianę informacji.

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie

planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.

5. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności:

1) Zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w

przepisach prawa i w statucie przedszkola poprzez:

a)  udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej.

b) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów,

c) organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola,

d) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw

przedszkola.

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach

określonych przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami

poszczególnych organów.

3)  bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o

podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

a)    uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów,

b)    kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6. Współdziałanie organów przedszkola odbywa się według następujących

zasad:

a)    partnerstwa,

b)    pozytywnej motywacji,

c)    aktywnej i systematycznej współpracy,

d)    wielostronnego przepływu informacji.

7. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala

dyrektor.

§ 20

1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w skład której wchodzi mediator

zaakceptowany przez strony sporu,

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez

siebie zasad,

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu,

4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie

przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego

lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości

rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział  7

Organizacja pracy przedszkola

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów mieszanych oraz oddziału integracyjnego.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci może być niższa niż w punkcie 3.
 5. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, których ilość może ulec zmianie wraz ze zmniejszeniem się liczby dzieci.
 6. Godzina prowadzonych przez nauczycieli zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut.
 7. Czas prowadzonych zajęć w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych zajęć z religii i zajęć rewalidacyjnych wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat-około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30 minut.

8.  Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut.

9.  Liczba miejsc w przedszkolu wg orzeczenia organizacyjnego wynosi 120 i może

się zwiększyć, gdyż przedszkole dysponuje wolnymi salami dydaktycznymi.

10.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)    pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

3)    kuchnię wraz z zapleczem,

4)    szatnie dla dzieci,

5)    ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci,

6)    gabinety specjalistów (logopedyczny, do zajęć rewalidacyjnych),

7)    holle,

8)    piwnice.

12. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem

przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora i

rady rodziców.

13.  Dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli w przypadku powyżej

5-godzinnego czasu pracy. W sprawowaniu opieki nad dziećmi pomagają

pracownicy obsługi przydzieleni do poszczególnych oddziałów.

14.  Dopuszcza się możliwość powierzenia oddziału więcej niż dwóm nauczycielom, jeśli wymaga tego sytuacja organizacyjna przedszkola.

15.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

16.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej.

17.  Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do  założeń  programowych oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

19.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku  szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia danego  roku, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i związki zawodowe, zatwierdzony przez organ prowadzący.

 1. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1)      liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,

2)      czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

3)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

4)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

5)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

6)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 800-1300, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
 2. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 3. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty.
 4. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, którzy wyrażają je w formie oświadczenia . Oświadczenie obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może być jednak cofnięte przez rodzica w każdym czasie.
 5. Zajęcia religii umieszczane są w ramowym rozkładzie dnia.
 6. Rodzice nie ponoszą opłat za udział dziecka w zajęciach z religii.

Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 22

 1. Zasady odpłatności  rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Gminy Władysławów, którą podaje się do wiadomości rodzicom.
 2. W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
 3. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice w podpisanej z przedszkolem deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego.
 5. Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek) w zależności od ilości godzin pobytu w placówce.
 6. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.
 7. Koszt posiłków wynosi:

1)        śniadanie-ok.15% dziennej stawki żywieniowej,

2)        obiad-ok.70% dziennej stawki żywieniowej,

3)        podwieczorek-ok. 15% dziennej stawki żywieniowej.

 1. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się z góry od 15 do 20-ego każdego miesiąca.
 2. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

10.  Ostateczne rozliczenie opłat będzie dokonywane w terminie do 20- następnego miesiąca za miesiąc poprzedni z uwzględnieniem:

1)        odpisu z tytułu całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień,

2)        odpisu z tytułu całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka, przekraczających czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

11.  Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

12.  Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a także liczby posiłków może nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzice pisemnie poinformowali dyrektora przedszkola. Rodzic takiej zmiany może dokonać raz w roku.

13.  Rodzice 6-latków realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

14.  Pracownicy przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez przedszkole.

15.  Koszt przygotowania posiłków obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz koszt mediów.

 

Rozdział 9

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 23

1.   W przedszkolu zatrudnia sie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-

obsługowych.

2.  Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z

zachowaniem odrębnych przepisów dyrektor.

3.  Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani

według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza

organizacyjnego.

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-

obsługowych określa dyrektor w zakresach czynności.

5.  Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP

obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do

poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

6. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci.

7.  Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1)  wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które

wynikają z potrzeb placówki,

2)  troszczenia się o mienie placówki,

3)  nieujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym

i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych

i upoważnionych czynników społecznych,

4)  przestrzegania dyscypliny służbowej

8. Każdemu pracownikowi powierza się  określony  zakres obowiązków.

Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są  opracowane

i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

9. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają

odrębne przepisy.

§ 24

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość jest następujący:

1.     Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2.     Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

a)     organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

b)   ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

c)    wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,

d)   uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

e)   dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

f)     nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

g)   nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika ? w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

h)   współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

i)     informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

3.     Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału oraz inną dokumentację zleconą przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa.

4.     Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując miesięczny  plan pracy dla oddziału z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego.

5.     Do zakresu zadań nauczyciela należy:

a)   prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

b)   prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

c)    opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

d)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

e)   stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

f)     planowanie własnego rozwoju zawodowego ? systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,

h)   udział w opracowaniu rocznego planu pracy,

i)     nie pozostawianie dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika- takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale.

6.     Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

7.     W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.

8.     Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

9.     Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

a)   uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

b)   przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

-  organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb

i   zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,

-   organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany

bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,

- przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia

potrzebnych informacji o rodzinie;

c)     uczestnictwa rodziców w zajęciach, uroczystościach,

d)     prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

e)     informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

f)      systematycznego eksponowania prac dzieci.

10.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

11.  Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

12.  Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

13.  Do zadań nauczyciela należy wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

Rozdział 10

§ 25

Wychowankowie przedszkola

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
 6. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Zapewnienie warunków do realizacji prawa odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
 8. Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego przedszkola przekracza 3km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 9. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

10.  Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.

11.  Dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie mają prawo korzystania z wychowania przedszkolnego.

12.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo ? wychowawczo ? dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)    poszanowania własności,

c)    opieki i ochrony,

d)    korzystania z pomocy materialnej bądź doraźnej,

e)    akceptacji jego osoby,

f)     codziennego pobytu na powietrzu o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

g)    badania i eksperymentowania,

h)   możliwości zgłaszania własnych pomysłów i umów,

i)     nagradzania wysiłku i osiągnięć,

j)      mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,

k)    wyboru zadań i sposobów ich rozwiązywania, współdziałania z innymi,

l)     indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

m)  opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki, jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,

n)   zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

o)    korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest ją w stanie zorganizować.

13.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) poszanowania godności osobistej innych dzieci,

2) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących cała grupę i   ustalonych

przez dzieci wspólnie z nauczycielką,

3) włączania się do prac porządkowych w sali ( w ogrodzie) po zajęciach lub po

zabawie,

4)  podporządkowania się poleceniom nauczycieli i innych   pracowników

przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa  podczas pobytu w budynku,   w ogrodzie, na wycieczce itp.

5) szanowania sprzętu i zabawek,

6)  podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi

możliwościami,

7) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali  rodzice.

Rozdział 11

§ 26

Zasady przyjęć do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie wniosku przez rodzica w terminie wskazanym w Zarządzeniu Wójta Gminy Władysławów. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.
 4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL ? serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

5)      wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

5)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
 3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Władysławów.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.

12. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

14. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

15. Informacja o zapisach dziecka do przedszkola ogłaszana jest w formie:

 1. oferty umieszczonej w widocznym miejscu,
 2. notki informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub przedszkola.

16. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)    systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b)    nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

c)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d)    gdy zachowanie dziecka może powodować zagrożenie dla innych dzieci, a interwencja u rodziców nie przynosi rezultatów.

§ 27

Komisja rekrutacyjna

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:

1) przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

2) przedstawicieli Rady Rodziców.

 1. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 28

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział 12

§ 29

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1)      przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

2)      organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

3)      właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

4)      uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

5)      zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6)      zaspokajanie potrzeb własnych,

7)      doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

8)      przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

9)      współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

10)  zabawę i wybór towarzysza zabawy,

11)  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12)  wyrażanie własnych sądów i opinii,

13)  poszanowanie godności osobistej,

14)  tolerancję,

15)  akceptację,

16)  zrozumienie indywidualnych potrzeb,

17)  poszanowanie własności,

18)  indywidualne tempo rozwoju.

2.    Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)      przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

2)      przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

3)      próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy?czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio?sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

4)      samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

5)      wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

6)      przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

7)      szanować wytwory innych dzieci,

8)      godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

Rozdział 13

Prawa i obowiązki rodziców

§ 30

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1)    zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,

3)    uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków dotyczących pracy przedszkola,

6)    realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów,

7)    prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem w trybie odrębnych przepisów.

§ 31

1.Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu,

2)   respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców w ramach ich

kompetencji,

3)   przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w godzinach ustalonych w

deklaracji,

4)   terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkola,

5)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6)   zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7)    przyprowadzanie do przedszkola zdrowych dzieci,

8)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

9)    włączanie się w życie przedszkola i społeczności lokalnej,

10)  współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania

wychowawczego na dziecko.

Rozdział 14

§ 32

Ceremoniał

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiadają wyznaczeni nauczyciele, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie.
 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
 7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

§ 33

Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)    wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b)    udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

c)    Umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

 1. Zmiany statutu mogą nastąpić w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej. Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. W przypadku zaistnienia trzykrotnej zmiany do statutu Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do ujednolicenia treści statutu.

§ 34

Dokumentacja przedszkola

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 35

Uchwalono Uchwałą nr 7/2017/2018 podczas zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017 r.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący statut dotychczasowy.

 

 

 

Akcje ogólnopolskie


bip

Copyright 2010 by Przedszkole Gminne we Władysławowie - Powered by Joomla
wykonanie:
www.pawelgojny.pl,
administrator strony: Ewelina Arent
Joomla Template by TemplateJoomla.com